Archiwum kategorii: Informatyzacja

Interoperacyjność Krajowego Rejestru Sądowego

W dniu 5 grudnia 2018 r. adwokat dr Łukasz Goździaszek wygłosił referat pt. „Interoperacyjność systemu teleinformatycznego służącego do prowadzenia Krajowego Rejestru Sądowego” na konferencji „Nowelizacja przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym – ocena nowych rozwiązań” (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Tematyka referatu nawiązuje do pojęcia interoperacyjności (zdefiniowanego w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) oraz do ostatnich zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. W myśl definicji prawnej interoperacyjności to zdolność różnych podmiotów i systemów teleinformatycznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia wzajemnie korzystnych i uzgodnionych celów, z uwzględnieniem współdzielenia informacji i wiedzy przez wspierane przez nie procesy biznesowe realizowane za pomocą wymiany danych.

Podpis elektroniczny i inne usługi zaufania

Na YouTube został zamieszczony fragment wykładu dr Łukasza Goździaszka pt. „Podpis elektroniczny i inne usługi zaufania” (z dnia 19 listopada 2018 r.) w ramach przedmiotu „Informatyzacja administracji publicznej” na Stacjonarnych Studiach Administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Analogiczny wykład przeprowadzono na Studiach Niestacjonarnych Administracji (w dniu 18 listopada 2018 r.). W ramach wykładu zaprezentowano kluczowe zagadnienia prawne i informatyczne związane z pięcioma usługami zaufania, w szczególności z podpisem elektronicznej. Scharakteryzowano stosowne przepisy unijnego rozporządzenia nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (tzw. eIDAS) oraz polskiej ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Wykład na Studiach Stacjonarnych Administracji:

Wykład na Studiach Niestacjonarnych Administracji:

O płatnościach bezgotówkowych i eIDAS

W ostatnich dniach ukazały się dwie publikacje prasowe zawierające wypowiedzi adwokata dr Łukasza Goździaszka:

  • „Poland Consults On Compulsory Digital Payments” w magazynie „Payments Compliance”,
  • „E-skrzynka zastąpi e-PUAP? Szczegóły w I kwartale 2018 roku” w „Dziennik Gazeta Prawna”.

Pierwsza wypowiedź dotyczyła projektu legislacyjnego upowszechniającego płatności bezgotówkowe – precyzyjniej zobowiązania organów podatkowych i przedsiębiorców do akceptacji takiej formy płatności. Projektowane normy prawne szczegółowo określają w znacznej mierze kwestie techniczne związane z tym obowiązkiem. Jednak brakuje w nich wskazania konsekwencji niezrealizowania tego obowiązku, jak też wielu innych dość przyziemnych, jednak częstych, problemów związanych z płatnościami bezgotówkowymi (m.in. awarie techniczne). Również zakres podmiotowy obowiązku budzi obowiązku, ponieważ nie jest jasne dlaczego akurat wskazane podmioty publiczne i znaczna część przedsiębiorców ma być zobowiązana.

Z kolei w drugiej publikacji adwokat dr Łukasz Goździaszek wskazał na problemy z obecnym systemem doręczeń stosowanym przez podmioty publiczne. Choć plany upowszechnienia doręczeń za pomocą komunikacji elektronicznej (wskutek rozwoju rozporządzenia eIDAS) są trafne, to zmiany powinny wiązać się z eliminacją mankamentów dotychczasowego systemu. Kluczowym problemem jest zaś zbyt szerokie stosowanie fikcji doręczenia. Nowy „elektroniczny” system doręczeń powinien w obecnych czasach jedynie w minimalnym zakresie opierać się na fikcji doręczenia zamiast faktycznego doręczenia.

Przekazanie sprawy z e-sądu

W artykule naukowym „Konsekwencje dla strony przekazania sprawy z e-sądu” adwokat dr Łukasz Goździaszek analizuje sytuację powoda i pozwanego po przekazaniu sprawy z elektronicznego postępowania upominawczego. Publikacja została zamieszczona w książce „Elektroniczne postępowanie upominawcze – doświadczenia i perspektywy” pod redakcją: K. Flaga-Gieruszyńska, A. Jakubecki, J. Misztal-Konecka (Lublin 2017, artykuł na s. 129-145). Książka jest efektem konferencji o takim samym tytule, która odbyła się 15-16.10.2015 r. w Lublinie (zob. wpis o referacie konferencyjnym „Konferencja o e-sądzie w Lublinie”).

W kolejnych podrozdziałach publikacji adwokat dr Łukasz Goździaszek zaprezentował:

  • charakter prawny przekazania sprawy,
  • kwestię uzupełnienia pozwu i sprzeciwu,
  • problematykę doręczeń,
  • zagadnienie posiedzenia i przeprowadzenia dowodów na odległość (e-rozprawa i e-posiedzenie),
  • oraz rodzaje postępowań odrębnych po przekazaniu sprawy z e-sądu.

Przekazanie sprawy z e-sądu do tradycyjnego sądu, czyli przekazanie sprawy z elektronicznego postępowania upominawczego do zwykłego lub odrębnego postępowania cywilnego, stanowi kluczowe kryterium oceny elektronicznego postępowania upominawczego. W szczególności oceny przez powoda, jeszcze przed wniesieniem pozwu, czy postępowanie to jest dla niego najlepszą drogą sądowego dochodzenia roszczenia. Z kolei z punktu widzenia pozwanego przekazanie sprawy powinno zostać tak ukształtowane, aby jego sytuacja nie była gorsza niż gdyby postępowanie od początku toczyło się poza e-sądem.