Sprawy sądowe z elementem zagranicznym

Od 10.1.2015 stosuje się nowe regulacje w sądowych sprawach z elementem zagranicznym. Przez taki element należy rozumieć sytuacje kiedy przynajmniej jedna ze stron postępowania sądowego ma siedzibę zagranicą, jeśli zachodzi potrzeba przeprowadzenia dowodu zagranicą lub przedmiot sporu jest zagraniczny. O sprawy takie nietrudno przy dość sporej migracji i postępującego rozwoju elektronicznego handlu zagranicznego.

Adwokat dr Łukasz Goździaszek jako współautor komentarza prawnego do rozporządzenia unijnego nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, objaśnił znaczenie:

 • art. 45 (przepis dotyczy podstaw odmowy uznania orzeczenia sądu zagranicznego),
 • art. 46 (podstawy odmowy wykonania),
 • art. 47 (wniosek o odmowę wykonania),
 • art. 48 (niezwłoczne rozpoznanie wniosku o jakim powyżej),
 • art. 49 (zaskarżenie decyzji w sprawie odmowy wykonania),
 • art. 50 (zaskarżenie orzeczenia sądu drugiej instancji),
 • art. 51 (zawieszenie postępowania),
 • art. 52 (zakaz kontroli merytorycznej),
 • art. 53 (zaświadczenie),
 • art. 54 (dostosowanie środka lub zarządzenia),
 • art. 55 (kara pieniężna),
 • art. 56 (zakaz nierównego traktowania cudzoziemców),
 • art. 57 (tłumaczenie),
 • art. 61 (brak wymogu legalizacji),
 • art. 74 (Europejska Sieć Sądowa)
 • oraz art. 75 (zawiadomienie Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie).

Powyższe rozporządzenie unijne zwyczajowo określa się jako Bruksela I bis (lub Bruksela Ia). Nazwa ta ukazuje, że rozporządzenie to zastąpiło rozporządzenie unijne nr 44/2001, potocznie nazywane rozporządzeniem Bruksela I. Nowe rozporządzenie radykalnie zmienia zasady stwierdzania wykonalności orzeczeń zagranicznych na terytorium innego państwa. Można nawet kolokwialnie stwierdzić, że nowa regulacja zmienia te reguły o 180 stopni. Pojawienie się rozporządzenia Bruksela I bis pociągnęło za sobą konieczność dokonania zmian w prawie polskim. Z polskiej specyfiki warto zwrócić przede wszystkim uwagę na zmiany w zakresie nadawania klauzuli wykonalności.

Książka została wydana przez wydawnictwo C.H.Beck.