Sytuacja spółek jako wierzycieli dochodzących roszczeń w e-sądzie

Adwokat dr Łukasz Goździaszek w dniu 8.6.2016 r. w Warszawie wygłosił na seminarium organizowanym przez Szkołę Główną Handlową i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne referat pt. „Sytuacja spółek jako wierzycieli dochodzących roszczeń w elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym i zwykłym postępowaniu cywilnym, z uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego toczonego w oparciu o nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym”.

Przedmiotem wystąpienia były specjalne drogi sądowego dochodzenia roszczeń, często określane mianem „postępowań przyspieszonych”. Ważna rolę wśród nich odgrywa elektroniczne postępowanie upominawcze (e-sąd). Choć są to postępowania szczególne, to nie są wyjątkowe w sensie marginalności stosowania. Przeciwnie, stanowią istotny element sądownictwa, a sprawy w nich rozpoznawane lwią część wszystkich spraw sądowych. Nie ma lepszej metody zwiększenia efektywności rozwiązania przez sąd sporu pomiędzy powodem i pozwanym niż zastosowanie mechanizmu wykorzystującego instytucję nakazu zapłaty. Nie organizuje się wtedy rozprawy, nie przesłuchuje świadków i nie powołuje biegłych. Sąd rozpoznane sprawę tylko w oparciu o dokumentację przedstawioną przez powoda. Postępowania te są zatem nieskomplikowane, uproszczone, ale też cechują się wysoką sprawnością. Odrębna kwestia jest efektywność na gruncie egzekucji, ponieważ w tym obszarze odmienności od reguł postępowania zwykłego (orzeczeń wydanych w jego ramach) są niewielkie. Niezależnym problemem jest kwestia zasadności funkcjonowania takich postepowań w kontekście zapewnienia dostatecznych gwarancji stronom, w szczególności pozwanemu. Hipotetycznie możliwe jest stworzenie w tym zakresie dobrych rozwiązań, przy czym aktualnie obowiązujące niekoniecznie są optymalne.

Seminarium było transmitowane na żywo. Referat adwokata dr Łukasza Goździaszka rozpoczął drugą część seminarium. Do obejrzenia pod linkiem:  https://youtu.be/Qg5pF0Q9sw4 (niestety słyszalność nie jest zbyt dobra).