Publikacje naukowe

2024 rok

 • Ł. Goździaszek, Dostęp do danych z Krajowego Rejestru Sądowego na potrzeby analiz branżowych, Przegląd Prawa Handlowego 2024, nr 2, s. 37-42
 • Ł. Goździaszek, Podpis elektroniczny i inne metody identyfikacji w umowach elektronicznych, W: Prawo umów elektronicznych : zarys systemu, red. Jacek Gołaczyński, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, 2024, s. 79-94

2023 rok

 • Ł. Goździaszek, Komentarz do art. 1-13, 18, 19 pkt 28 i art. 24 pkt 30, W: Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Komentarz, I. Gil, J. Gołaczyński, Ł. Goździaszek, K. Rogala, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, 2022, ISBN 978-83-8291-588-4 s. 63-108, 111-117, 193-196, 290

2022 rok

 • Ł. Goździaszek, Podpis elektroniczny przy sporządzaniu i składaniu sprawozdań finansowych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2022, 6, s. 27-33
 • Ł. Goździaszek, Elektroniczne postępowanie upominawcze – doświadczenia i przyszłość, W: Prawo Nowych Technologii. Księga z okazji jubileuszu 20-lecia działalności Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego – Blok Prawa Komputerowego, red. J. Gołaczyński, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, 2022, s. 190-200, ISBN 978-83-8291-475-7
 • Ł. Goździaszek, Posiedzenie niejawne w procesie cywilnym, W: Postępowanie cywilne w czasie pandemii: e-doręczenia, rozprawa zdalna, posiedzenia niejawne, składanie pism procesowych, red. J. Gołaczyński, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, 2022, s. 172-185, ISBN 978-83-8235-252-8

2021 rok

 • Ł. Goździaszek, Zakończenie elektronicznego postępowania upominawczego, Przegląd Sądowy, 2021, nr 11-12, s. 85-99
 • Ł. Goździaszek, Electronic signature of the taxpayer in times of COVID-19, Białostockie Studia Prawnicze, 2021, nr 4, s. 111-120
 • Ł. Goździaszek, Elektroniczne postępowanie upominawcze, W: Postępowanie cywilne. T. 1, Postępowanie rozpoznawcze i zabezpieczające, red. E. Marszałkowska-Krześ, Ł. Błaszczak, I. Gil, Warszawa, Wolters Kluwer, 2021, s. 1065-1094, ISBN 978-83-8223-693-4
 • Ł. Goździaszek, Europejski Tytuł Egzekucyjny dla roszczeń bezspornych, W: Postępowanie cywilne. T. 2, Postępowanie egzekucyjne, arbitrażowe i międzynarodowe, red. I. Gil, D. Kornobis-Romanowska, Warszawa, Wolters Kluwer, 2021, s. 655-680, ISBN 978-83-8223-693-4
 • Ł. Goździaszek, Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, W: Postępowanie cywilne. T. 2, Postępowanie egzekucyjne, arbitrażowe i międzynarodowe, red. I. Gil, D. Kornobis-Romanowska, Warszawa, Wolters Kluwer, 2021, s. 717-740, ISBN 978-83-8223-693-4
 • Ł. Goździaszek, Ewolucja cywilnych postępowań nakazowych i upominawczych w kierunku respektowania wymogów demokratycznego państwa prawnego, Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 2021, nr 3, s. 301-307
 • Ł. Goździaszek, Informatyzacja postępowania cywilnego, W: Prawo nowych technologii. red. K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, Warszawa, Wolters Kluwer, 2021, s. 137-163, ISBN 978-83-8223-513-5
 • Ł. Goździaszek, Obowiązek rejestracji prasy a postęp technologiczny, Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 2021, nr 4, s. 383-392
 • Ł. Goździaszek, Stanowisko cudzoziemca w procesie cywilnym, W: Postępowanie cywilne. T. 2, Postępowanie egzekucyjne, arbitrażowe i międzynarodowe, red. I. Gil, D. Kornobis-Romanowska, Warszawa, Wolters Kluwer, 2021, s. 561-574, ISBN 978-83-8223-693-4
 • Ł. Goździaszek, Zwolnienie cudzoziemca od kosztów sądowych, W: Postępowanie cywilne. T. 2, Postępowanie egzekucyjne, arbitrażowe i międzynarodowe. red. I. Gil, D. Kornobis-Romanowska, Warszawa, Wolters Kluwer, 2021, s. 575-585, ISBN 978-83-8223-693-4

2020 rok

 • Ł. Goździaszek, Komentarz do art. 2, 3a-6, 8a, 19d-20, 21b-21c, 35 [w:] „Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz”, K. Osajda (red.), Warszawa 2020, s. 35-47, 56-80, 102-106, 248-269, 293-297, 410-415.
 • Ł. Goździaszek , „Elektroniczne postępowanie upominawcze w świetle celów informatyzacji podmiotów publicznych”, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 2020, nr 120/2, s. 339-351.
 • Ł. Goździaszek , „Tarcza 3.0 w postępowaniu cywilnym”, Radca Prawny 2020, nr 189, s. 18-19.

2019 rok

 • Ł. Goździaszek, „Zasady wyboru i wdrażania aplikacji i usług inteligentnych systemów transportowych (ITS)” [w:] K. Flaga-Gieruszyńska (red.), J. Gołaczyński (red.), D. Szostek (red.), „Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe : zagadnienia wybrane”, Warszawa 2019, s. 115-124.
 • Ł. Goździaszek, „Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Komentarz”, Warszawa 2019 (monografia-komentarz prawniczy, wyd. C.H. Beck).
 • Ł. Goździaszek, Komentarz do art. 480[1]-480[4], 484[1]-486, 491-499, 502-505[3], 505[6]-505[8], 505[10]-505[12], 505[14], 505[25], 505[28]-505[29], 505[32]-505[34], 505[36]-505[38], 508, 509[1], 511[2], 517, 518[1], 519 i 567[1] KPC [w:] „Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw”, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Warszawa 2019, s. 373-429.
 • Ł. Goździaszek, „Elektryczna hulajnoga a obowiązujące prawo”, n.ius, 13.03.2019, Legalis.

2017 rok

 • Ł. Goździaszek, „Internetowy system pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich w Unii Europejskiej. Komentarz”, Warszawa 2017 (monografia-komentarz prawniczy, wyd. DIFIN).
 • Ł. Goździaszek, „Funkcjonowanie elektronicznego postępowania upominawczego”, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 2017, nr 2, s. 111-118.
 • Ł. Goździaszek, „Konsekwencje dla strony przekazania sprawy z e-sądu” [w:] K. Flaga-Gieruszyńska, A. Jakubecki, J. Misztal-Konecka (red.), „Elektroniczne postępowanie upominawcze – doświadczenia i perspektywy”, Lublin 2017, s. 129-145.
 • Ł. Goździaszek, Rozdział XXIX „Elektroniczne postępowanie upominawcze”, Rozdział XLVII „Stanowisko cudzoziemca w procesie cywilnym”, Rozdział XLVIII „Zwolnienie cudzoziemca od kosztów sądowych”, Rozdział LI „Europejski Tytuł Egzekucyjny dla roszczeń bezspornych”, Rozdział LIII „Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń”, w: E. Marszałkowska-Krześ (red.), „Meritum. Postępowanie cywilne”, Warszawa 2017, s. 745-770, 1647-1659, 1661-1670, 1717-1739, 1759-1781.
 • Ł. Goździaszek, Rozdział 6 „Weksel w postępowaniu sądowym” i Rozdział 8 „Sprawność postępowania zwykłego, postępowania gospodarczego i elektronicznego postępowania upominawczego”, w: J. Gołaczyński (red.), E. Mączyńska (red.), „Ochrona praw wierzycieli w Polsce – Wymiar ekonomiczny. Koszty transakcyjne. Prawne formy zabezpieczeń. Informatyzacja sądownictwa”, Warszawa 2017, s. 171-182 i 207-236.
 • Ł. Goździaszek, „Perspektywy pełnego zautomatyzowania elektronicznego postępowania upominawczego”, w: K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), „E-obywatel. E-sprawiedliwość. E-usługi”, Warszawa 2017, s. 223-233.
 • Ł. Goździaszek, „Normy informatyczne w prawie postępowania cywilnego”, Przegląd Sądowy 2017, nr 2, s. 43-60.

2016 rok

 • Ł. Goździaszek, „Udzielenie zabezpieczenia w elektronicznym postępowaniu upominawczym”, Polski Proces Cywilny 2016, nr 2, s. 321-329.
 • Ł. Goździaszek, „Mikronawigacja przy wykorzystaniu beaconów”, Monitor Prawniczy 2016, nr 10, s. 544-549.
 • Ł. Goździaszek, „Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania na tle prawa spółek”, Przegląd Prawa Handlowego 2016, nr 9, s. 49-58.
 • Ł. Goździaszek, „Sytuacja spółek jako wierzycieli dochodzących roszczeń w elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym i zwykłym postępowaniu cywilnym”, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 2016, nr 4, s. 66-70.
 • Ł. Goździaszek, „Pełnomocnik przy zakładaniu drogą elektroniczną spółki handlowej”, Palestra 2016, nr 13 (dodatkowy), s. 312-326.
 • Ł. Goździaszek, „Geolokalizacja za pomocą urządzeń mobilnych w świetle ochrony danych osobowych”, w: J. Gołaczyński (red.), „Wybrane dobre praktyki w zakresie usług elektronicznych”, Warszawa 2016, s. 99-113 i 423-426.
 • Ł. Goździaszek, „Elektroniczne postępowanie upominawcze po nowelizacji”, w: E. Marszałkowska-Krześ, I. Gil, Ł. Błaszczak (red.), „Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania. Doświadczenia i perspektywy”, Sopot 2016, s. 409-418.
 • Ł. Goździaszek, „Sytuacja prawna konsumenta w kinie”, Monitor Prawniczy 2016, nr 23, s.1272-1276.
 • Ł. Goździaszek, „Rozporządzenie eIDAS – nowe ramy prawne elektronicznej gospodarki i zinformatyzowanych urzędów”, Biuletyn Euro Info 2016, nr 167, s. 17-20.
 • Ł. Goździaszek, „Lekarz w sieci. Co wolno, a czego nie wolno z punktu widzenia prawa?”, Medium – Gazeta Dolnośląskiej Izby Lekarskiej 2016, nr 12, s. 21-23.
 • Ł. Goździaszek, „Elektroniczne deskorolki i podobne urządzenia”, Edukacja Prawnicza 2015/2016, nr 2, s. 9-14.
 • Ł. Goździaszek, „Elektroniczne postępowanie upominawcze”, w: K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), „Informatyzacja postępowania cywilnego. Teoria i praktyka”, Warszawa 2016, s. 109-120.
 • Ł. Goździaszek, „Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonymi”, w: A. Marciniak (red.), „Egzekucja sądowa w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego”, Sopot 2016, s. 103-122.

2015 rok

 • Ł. Goździaszek, „Prawo do bycia zapomnianym w wyszukiwarce internetowej – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.05.2014 r. w sprawie C-131/12 Google Spain SL i Google Inc. przeciwko Agencia de Protección de Datos (AEPD) i Mario Costeja González”, Europejski Przegląd Sądowy 2015, nr 2, s. 41-48.
 • Ł. Goździaszek, „Elektroniczne postępowanie upominawcze w świetle konstytucyjnych zasad wymiaru sprawiedliwości”, w: Ł. Błaszczak (red.), „Konstytucjonalizacja postępowania cywilnego”, Wrocław 2015, s. 241-250.
 • Ł. Goździaszek, „Cywilnoprawne granice swobody wypowiedzi w Internecie”, Warszawa 2015 (monografia, C.H.Beck).
 • Ł. Goździaszek, „Perspektywy wykorzystania sztucznej inteligencji w postępowaniu sądowym”, Przegląd Sądowy 2015, nr 10, s. 46-60.
 • Ł. Goździaszek, „Komunikacja elektroniczna przy zakładaniu spółki handlowej na podstawie wzorca umowy”, Przegląd Prawa Handlowego 2015, nr 8, s. 28-36.
 • Ł. Goździaszek, „‎Drony‬ w biznesie na surowszych zasadach”, Dziennik Gazeta Prawna 2015/16.06.2015 r., s. C6.
 • Ł. Goździaszek, „Komentarz do art. 45-57, 61, 74 i 75 rozporządzenia unijnego nr 1215/2012”, w: J. Gołaczyński (red.), „Jurysdykcja, uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012. Komentarz”, Warszawa 2015, s. 208-259, 269-272, 300-305.
 • Ł. Goździaszek, „Monety cyfrowe w prawodawstwie unijnym”, w: „Płatności elektroniczne: prawne, finansowe i ekonomiczne ujęcie walut wirtualnych i cyfrowych”, D. Szostek, J. Gołaczyński (red.), Katowice 2015, s. 52-59.
 • Ł. Goździaszek, „Drony w prawie polskim”, Monitor Prawniczy 2015, nr 7, s. 347-352.
 • Ł. Goździaszek, „Likwidacja tożsamości na portalu społecznościowym”, w: J. Gołaczyński, J. Mazurkiewicz, J. Turłukowski, D. Karkut (red.), „Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane”, Wrocław 2015, s. 298-309.
 • Ł. Goździaszek, „Kupujący nie powinien poszukiwać wzoru w ustawie”, Dziennik Gazeta Prawna 2015/10.03.2015 r., s. B6.
  •  

2014 rok

 • Ł. Goździaszek, „Doręczenia sądowe: Lepiej otrzymać pismo przez Facebooka niż wcale”, Dziennik Gazeta Prawna 2014/22.01.2014 r., s. B12.
 • Ł. Goździaszek, „Prawo blogosfery”, Warszawa 2014 (monografia, C.H.Beck).
 • Ł. Goździaszek, „Doręczenia elektroniczne pomiędzy zawodowymi pełnomocnikami de lege lata i de lege ferenda”, Palestra 2014, nr 11-12, s. 90-100.
 • Ł. Goździaszek, „Elektroniczne postępowanie upominawcze”, Warszawa 2014 (monografia, LexisNexis).
 • Ł. Goździaszek, „E-uzasadnienie wyroku w postępowaniu cywilnym”, w: J. Świeczkowski (red.), „Wszelkie prawo stanowione jest dla ludzi. Księga Jubileuszowa Sędziego Doktora Zbigniewa  Szczurka”, Gdynia 2014, s. 140-152.

2013 rok

 • Ł. Goździaszek, „Duże zmiany w e-sądzie”, Rzeczpospolita, 2013/03.07.2013 r. s. C7.
 • Ł. Goździaszek, „Ustawodawca wyprzedza Sąd Najwyższy w rozwiązywaniu problemów z e-sądem”, Dziennik Gazeta Prawna 2013/10.10.2013 r., s. B13.

2012 rok

 • Ł. Goździaszek, „W e-postępowaniu łatwiej podważyć nakaz zapłaty”,  współautorstwo z J. Gołaczyńskim, Dziennik Gazeta Prawna 2012/19.12.2012 r. s. B10.
 • Ł. Goździaszek, „Umowa spółki z o.o. zawierana przy wykorzystaniu wzorca i postać wniosku o wpis do rejestru”, Przegląd Prawa Handlowego 2012, nr 8, s. 36-41.
 • Ł. Goździaszek, Kazusy, w: J. Gołaczyński, P. Pęcherzewski (red.), Kazusy z prawa prywatnego międzynarodowego i międzynarodowego postępowania cywilnego, rozdz. II, k. nr 8-11, s. 17-18; rozdz. III, k. nr 10, s. 25-26; rozdz. IV, k. nr 23, s. 36; rozdz. IX, k. nr 8-12, s. 65-68, Wrocław 2012.
 • Ł. Goździaszek, „Najlepszym rozwiązaniem problemów z e-sądem będzie dalsza informatyzacja”, współautorstwo z J. Gołaczyńskim, Dziennik Gazeta Prawna 2012/01.03.2012 r. s. B12.
 • Ł. Goździaszek, „Kierunki zmian elektronicznego postępowania upominawczego”, w: E. Galewska, S. Kotecka (red.), Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego – Blok Prawa Komputerowego, Wrocław 2012, s. 105-117.

2011 rok

 • Ł. Goździaszek, „Nagrywanie przebiegu posiedzeń w sądownictwie polubownym”, współautorstwo z L. Klein, Prawo Mediów Elektronicznych 2011, nr 3, s. 16-21.
 • Ł. Goździaszek, „Rozwój elektronicznego postępowania upominawczego – postulaty de lege ferenda”, Na wokandzie. Kwartalnik informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości 2011/2, Numer specjalny 1, 20-23.
 • Ł. Goździaszek, „Europejskie postępowanie nakazowe. Informatyzacja na wzór EPU?”, Na wokandzie. Kwartalnik informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości 2011/2, Numer specjalny 1, 26-27.
 • Ł. Goździaszek, „E-Commerce & E-Banking” (s. 37-50) i „Biblioteka prawnicza” (s. 175-178), w: A. Burdziak, Ł. Cieślak, Ł. Goździaszek, S. Kotecka, P. Pęcherzewski, P. Rodziewicz, A. Zalesińska, „Technologia informacyjna dla prawników”, Wrocław 2011.

2010 rok

 • Ł. Goździaszek, Komentarz do art. 17 pkt 4 k.p.c. (s. 81-87), art. 37b ustawy – Prawo o adwokaturze (s. 254-264), art. 229 ustawy o radcach prawnych (s. 264-275), art. 17a ustawy o rzecznikach patentowych (s. 275-285), art. 17a ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (s. 285-294), art. 19 ust. 2 u.k.s.c. (współautorstwo z J. Gołaczyńskim, s. 337-344), Uwagi wprowadzające – pkt 4 i 5 (s. 52-61), w: „Elektroniczne postępowanie upominawcze, Komentarz”, red. J. Gołaczyński, Warszawa 2010.
 • Ł. Goździaszek, „Mechanizm rozpoznania sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym – polemika”, współautorstwo z B. Kaczmarek-Templin, Monitor Prawniczy 2010, nr 16, s. 896-902.
 • Ł. Goździaszek, „Zasada bezpośredniości i pisemności postępowania dowodowego w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 5 grudnia 2008 r.”, Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych 2010, s. 26-30.
 • Ł. Goździaszek, „Wykonawcza rola systemu informatycznego Krajowego Rejestru Sądowego – glosa do uchwały SN z 4.06.2009 r. (III CZP 33/09)”, Glosa 2010, nr 3, s. 58-65.
 • Ł. Goździaszek, „Rola komunikacji elektronicznej w funkcjonowaniu nowoczesnej administracji publicznej i sądów”, w: Ogrody nauk i sztuk. Szkice, studia i interpretacje na pograniczach nauk, J. Golonka, J. Gulanowski, L. Jakubowska, A. Kobylarek (red.), Wrocław 2010, s. 216-222.
 • Ł. Goździaszek, „Spółka jako strona w elektronicznym postępowaniu upominawczym”, Prawo Spółek 2010/7-8, s. 72-80.
 • Ł. Goździaszek, „Rehypotekacja w prawie polskim, wspólnotowym i amerykańskim”, Przegląd Prawa Handlowego 2010, nr 6, s. 39-44.
 • Ł. Goździaszek, „Elektroniczne orzeczenia sądowe”, w: „Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej”, J. Gołaczyński (red.), Warszawa 2010, s. 97-106.
 • Ł. Goździaszek, „Podpis elektroniczny w prawie amerykańskim”, Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych 2010, nr 1, s. 41-45.

2009 rok

 • Ł. Goździaszek, „Elektroniczna postać pełnomocnictwa do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu”, Przegląd Prawa Handlowego 2009, nr 6, s. 16-21.
 • Ł. Goździaszek, „Informatyzacja współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej”, współautorstwo z J. Gołaczyńskim, w: „Informatyzacja postępowania sądowego w prawie polskim i prawie wybranych państw”, J. Gołaczyński (red.), Warszawa 2009, s. 13-35.
 • Ł. Goździaszek, „Rodzaje zabezpieczeń finansowych”, Przegląd Prawa Handlowego 2009, nr 2, s. 39-43.
 • Ł. Goździaszek, „Elektroniczny wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej”, Przegląd Prawa Publicznego 2009, nr 9, s. 33-41.
 • Ł. Goździaszek, „Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń”, Monitor Prawniczy 2009, nr 9, s. 471-479.
 • Ł. Goździaszek, „Elektroniczne postępowanie upominawcze”, współautorstwo z J. Gołaczyńskim, w: „Prawne problemy wykorzystywania nowych technologii w administracji i wymiarze sprawiedliwości”,  M. Barczewski (red.), K. Grajewski (red.), J. Warylewski (red.), Warszawa 2009, s. 13-26.
 • Ł. Goździaszek, „Cyberprzestrzeń spółek handlowych w kontekście prawnych problemów komunikacji elektronicznej”, Przegląd Prawa Handlowego 2009, nr 11, s. 29-36.
 • Ł. Goździaszek, „Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 26 marca 2009 r., I KZP 39/08”, Orzecznictwo Sądów Polskich 2009, nr 12, s.  881-889.
 • Ł. Goździaszek, „Informatyczny przełom w postępowaniu cywilnym? Rozważania nad elektronicznym postępowaniem upominawczym”, Palestra 2009, nr 9-10, s. 81-87.
 • Ł. Goździaszek, „Elektroniczna rewolucja w postępowaniu cywilnym”, Jurysta 2009, nr 1, s. 12-14.
 • Ł. Goździaszek, „Objęcie funkcji publicznej przez osobę uprzednio wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej”, Przegląd Prawa Publicznego 2009, nr 5, s. 56-64.
 • Ł. Goździaszek, „Opłaty w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym w orzecznictwie Sądu Najwyższego”, Monitor Prawniczy 2009, nr 2, s. 107-112.
 • Ł. Goździaszek, „Międzynarodowe i europejskie postępowanie cywilne – nowelizacja KPC”, Edukacja Prawnicza 2009, nr 3, Dodatek Specjalny, s. I-XXIV.

2008 rok

 • Ł. Goździaszek, „Rejestr aktów poświadczenia dziedziczenia”, Nowy Przegląd Notarialny 2008, nr 4, s. 51-66.
 • Ł. Goździaszek, „Udowodnienie uiszczenia za pośrednictwem internetu opłaty sądowej od wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 15.12.2006 r. (III CZP 113/06)”, Glosa 2008, nr 3, s. 38-48.
 • Ł. Goździaszek, „Pozew i sprzeciw w postępowaniu w sprawie europejskiego nakazu zapłaty”, Radca Prawny 2008, nr 3, s. 30-38.
 • Ł. Goździaszek, „E-podpis w postępowaniu karnym” [w:] „Podpis elektroniczny na usługach obywateli” (pod redakcją G. Sibigi), Prawo Nowych Technologii 2008, nr 2, s. 22-23.
 • Ł. Goździaszek, „Kierunki zmian regulacji zabezpieczeń finansowych”, Prawo Bankowe 2008, nr 5, s. 58-67.
 • Ł. Goździaszek, „Nowe regulacje europejskie w postępowaniu cywilnym”, Jurysta 2008, nr 9, s. 5-6.
 • Ł. Goździaszek, „Doręczanie dokumentów między unijnymi państwami”, Rzeczpospolita 2008, nr 267, 15-16.11.2008 r., s. C7.

2007 rok

 • Ł. Goździaszek, „Potwierdzenie e-doręczenia i potwierdzenie e-przesłania w postępowaniu cywilnym”, e-Biuletyn CBKE 2007, nr 2.
 • Ł. Goździaszek, „Elektroniczne orzeczenia sądowe i elektroniczne odpisy w postępowaniu cywilnym”, e-Biuletyn CBKE 2007, nr 2.
 • Ł. Goździaszek, „Język prawny i prawniczy a język potoczny. Studium na podstawie pojęć wybranych” [w:] „Współczesny język prawny i prawniczy”, A. Niewiadomski, A. Mróz, M. Pawelec, Warszawa 2007, s. 107-113.