Odnawialne źródła energii

Ustawa o odnawialnych źródłach energii określa wejdzie w życie częściowo w 2015 r., a w pozostałej części w 2016 r. Co ciekawe, pomimo jej niedawnego uchwalenia są dość stanowcze zamierzenia, aby ją szybko zmienić. Poniżej kilka wybranych problemów z całej masy zagadnień tej skomplikowanej materii.  Opracowanie przygotowano według stanu prawnego na dzień 1 marca 2015 r., a zatem jeszcze przed wejściem w życie przedmiotowej regulacji. Nie jest na bieżąco aktualizowane.

Czy potrzebna jest koncesja na OZI?

Nie potrzeba w poniżej wskazanych przypadkach. Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wymaga co do zasady uzyskania koncesji, jednak z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej:

 • w mikroinstalacji,
 • w małej instalacji,
 • z biogazu rolniczego,
 • wyłącznie z biopłynów.

W takich przypadkach koncesja nie jest zatem wymagana.

Podstawa prawna: art. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii (2015 r.)

Czy sprzedaż niewykorzystanych na własne potrzeby nadwyżek energii w ramach OZI to prowadzenie działalności gospodarczej?

Nie. Pytanie o tyle ważne, że zmierza do określenia, czy osoba decydująca się na sprzedaż do sieci nadwyżek wytworzonej przez siebie energii staje się z tego tytułu przedsiębiorcą. W sytuacji kiedy korzystanie z OZI służy z zasady „przydomowym” celom, to wytwarzanie i sprzedaż nadwyżek energii elektrycznej nie jest działalnością gospodarczą.

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1-2 i art. 19 ust. 1-3 ustawy o odnawialnych źródłach energii (2015 r.)

Czy sprzedać można całą wytworzoną energię czy tylko niewykorzystaną?

Tylko niewykorzystaną. Z zasady energię produkuje się w celu jej zużycia na własne potrzeby, a sprzedaje się jedynie niewykorzystaną.

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1-2 i art. 19 ust. 1-3 ustawy o odnawialnych źródłach energii (2015 r.)

Jakie są obowiązki zgłoszeniowe i rejestracyjne?

W zależności od rodzaju instalacji i charakteru sprzedaży należy:

 • pisemnie poinformować operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego o terminie przyłączenia, jej planowanej lokalizacji oraz o rodzaju tej instalacji i jej mocy zainstalowanej elektrycznej,
 • lub jeśli działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, to wymagany jest wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą prowadzonego Prezes URE.

Podstawa prawna: art. 5 ust. 1-3, art. 7, 8 ust. 1-2,  art. 11 ust. 3, art. 20 ust. 1-2, art. 23 i art. 24 ust. 1-2, art. 34 ust. 1-3 ustawy o odnawialnych źródłach energii (2015 r.)  

Jakie jest wsparcie dla OZI? Jakie wynagrodzenie?

Wysokość wsparcia w postaci obowiązkowego skupu energii zależy od rodzaju instalacji. Poniżej tylko kilka wybranych zasad dotyczących mikroinstalacji.

W przypadku zakupu energii elektrycznej z nowobudowanych instalacji odnawialnego źródła energii, od wytwórcy energii z mikroinstalacji do mocy do 3 kW obowiązują stawki:

 • hydroenergia – 0,75 zł za 1 kWh,
 • energia wiatru na lądzie – 0,75 zł za 1 kWh,
 • energia promieniowania słonecznego – 0,75 zł za 1 kWh.

Z kolei w przypadku energii elektrycznej z nowobudowanych instalacji odnawialnego źródła energii, od wytwórcy energii z mikroinstalacji o mocy powyżej 3 kW do 10 kW są stawki:

 • biogaz rolniczy – 0, 70 zł za 1 kWh,
 • biogaz pozyskany z surowców pochodzących ze składowisk odpadów – 0,55 zł za 1 kWh,
 • biogaz pozyskany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków – 0,45 zł za 1 kWh,
 • hydroenergia – 0,65 zł za 1 kWh,
 • energia wiatru na lądzie – 0,65 zł za 1 kWh,
 • energia promieniowania słonecznego – 0,65 zł za 1 kWh.

Wysokość powyższych stawek powiązana jest z następującymi warunkami:

 • obowiązek zakupu energii elektrycznej z instalacji odnawialnego źródła energii, o którym jest mowa powyżej, istnieje przez okres kolejnych 15 lat, liczony od dnia oddania do użytkowania tej instalacji.
 • ceny zakupu energii elektrycznej instalacji odnawialnych źródeł energii obowiązują do momentu, gdy łączna moc oddawanych do użytku źródłem nie przekroczy określonej w ustawie progu lub do zmiany ich wysokości rozporządzeniem ministra właściwego do spraw gospodarki, o którym mowa poniżej.

Podstawa prawna: art. 41 ust. 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 i 18 ustawy o odnawialnych źródłach energii (2015 r.)