Komentarz do eIDAS

Pod koniec 2019 r. ukazała się w wydawnictwie C.H. Beck książka adw. dr Łukasza Goździaszka pt. „Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Komentarz”.

Książka jest komentarzem prawniczym do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z 23.7.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.Urz. UE L z 2014 r. Nr 257, s. 73), czyli aktu prawnego potocznie nazywanego eIDAS.

Celem komentowanego unijnego rozporządzenia jest osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w transgranicznej wymianie informacji drogą elektroniczną, tworząc prawne podstawy dla narzędzi informatycznych związanych z wirtualną tożsamością.

Strony internetowe jako prasa, radio lub telewizja w świetle ochrony dóbr osobistych

W dniu 7 grudnia 2019 r. adw. dr Łukasz Goździaszek wygłosił referat pt. „Strony internetowe jako prasa, radio lub telewizja w świetle ochrony dóbr osobistych” na konferencji naukowej „Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Środki ochrony w razie naruszenia dóbr osobistych w Internecie” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przedmiotem referatu była przede wszystkim kwestia kwalifikacji różnego typu stron internetowych (m.in. portali, mediów społecznościowych, blogów) jako prasy.

Nadto w referacie poruszone problematykę wpływu zakwalifikowania strony internetowej na odpowiedzialność prawną z tytułu naruszenia dóbr osobistych.

Nowelizacja KPC 2019

W książce „Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw” (pod red. J. Gołaczyńskiego i D. Szostka) adw. dr Ł. Goździaszek skomentował najnowsze zmiany w prawie postępowania cywilnego w zakresie postępowania nakazowego, „zwykłego” postępowania upominawczego, elektronicznego postępowania upominawczego, postępowania uproszczonego i część przepisów dotyczących postępowania nieprocesowego.

Rozdziały autorstwa adw. dr Ł. Goździaszka dotyczą art. 480[1]-480[4], 484[1]-486, 491-499, 502-505[3], 505[6]-505[8], 505[10]-505[12], 505[14], 505[25], 505[28]-505[29], 505[32]-505[34], 505[36]-505[38], 508, 509[1], 511[2], 517, 518[1], 519 i 567[1] KPC.

Nowelizacja KPC z dnia 4.7.2019 r. wejdzie w życie zasadniczo 7.11.2019 r.. Część przepisów weszła w życie jednak wcześniej (tj. 21.8.2019 r.), a część wejdzie w życie później. Znaczna część zmian komentowanych przez adw. dr Ł. Goździaszka wejdzie w życie dopiero 7.2.2020 r.

Mocą nowelizacji zmieniono ogromną liczbę regulacji. Nie wszystkie zmiany wprowadzają całkowicie nowe rozwiązania. Niemała część zmian ma jedynie charakter porządkujący – merytorycznie normy nie uległy zmianie, lecz jedynie doszło do ich innego umiejscowienia. Porządkujące charakter zmian nie umniejsza jednak ich znaczeniu – zmian jest na tyle dużo, że konieczna jest wnikliwa analiza całego KPC w nowym brzmieniu. Co ciekawe, część przepisów otrzymała nowe brzmienie, a ich dotychczasowa treść nie uległa uchyleniu, a jedynie została wyrażona w przepisie o nowym numerze. 

Inteligentne systemy transportowe

W dniu 27 maja 2019 r. adw. dr Łukasz Goździaszek zaprezentował referat „Inteligentne systemy transportowe” na konferencji naukowej „Nowe technologie i sztuczna inteligencja – aspekty prawne i praktyczne”. Organizatorem konferencji był Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przedmiotem referatu były prawne aspekty inteligentnych systemów transportowych (ITS), w tym kwestia zasadności funkcjonowania takiego „inteligentnego” rozwiązania w kontekście sytuacji braku wdrożenia ITS.

Odpowiedzialność za cudze treści w świetle ich moderacji

W dniu 15 kwietnia 2019 na Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Mediów Społecznościowych (organizowanej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) zaprezentowany został referat online pt. „Odpowiedzialność za cudze treści w świetle ich moderacji” autorstwa adw. dr Łukasza Goździaszka.

Zagadnienia poruszane w referacie ogniskowały się wokół art. 14 i 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Nawiązano również do art. 17 (w projekcie będącego art. 13) unijnej dyrektywy w sprawie praw autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. Zazwyczaj kwestie monitoringu (moderacji, filtrowania) treści internetowych wiąże się z problematyka cenzury. Choć jest to usprawiedliwione powiązanie, to jest to tylko jeden z aspektów monitoringu treści. Drugi, wcale nie mniej istotny, dotyczy kwestii odpowiedzialności za treść. Krąg osób mogących ponosić odpowiedzialność nie ogranicza się do osoby, która była bezpośrednim twórcą treści. Do tego kręgu zaliczyć można również moderatora.

Nagranie z referatem konferencyjnym: