Ochrona pozwanego i przekazanie sprawy z e-sądu

Kolejne dwa wykłady z przedmiotu „Elektroniczne postępowanie upominawcze”, zatytułowane „Środki ochrony prawnej przysługujące pozwanemu” oraz „Przekazanie sprawy z elektronicznego postępowanie upominawczego do tradycyjnego postępowania i dalsze rozpoznanie sprawy”, adwokat dr Łukasz Goździaszek wygłosił w dniu 8 marca 2019 na studiach prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Fragment wykładu pt. „Środki ochrony prawnej przysługujące pozwanemu”:

Fragment wykładu pt. „Przekazanie sprawy z elektronicznego postępowanie upominawczego do tradycyjnego postępowania i dalsze rozpoznanie sprawy”:

Pozew i nakaz w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Wykłady pt. „Tworzenie pozwu i innych pism procesowych” oraz „Czynności sądu, referendarza i przewodniczącego” zostały przeprowadzone w dniu 1 marca 2019 przez adwokata dr Łukasza Goździaszka na studiach prawniczych (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) na przedmiocie „Elektroniczne postępowanie upominawcze”.

Fragment wykładu pt. „Tworzenie pozwu i innych pism procesowych”:

Fragment wykładu pt. „Czynności przedsądowe”:

Rola e-sądu w systemie postępowania cywilnego

W dniu 22 lutego 2019 r. na studiach prawniczych (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) adwokat dr Łukasz Goździaszek wygłosił dwa pierwsze wykłady w ramach przedmiotu „Elektroniczne postępowanie upominawcze”. Łącznie wykładów będzie dziesięć. Pierwszy wykład pt. „Rola e-sądu w systemie postępowania cywilnego” dotyczył problematyki właściwości sądu rozpoznającego sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym (Sądu Rejonowego Lublin-Zachód). Przedstawiono również statystyki funkcjonowania e-sądu w latach 2010-2017. Natomiast w czasie drugiego wykładu pt. „Czynności przedsądowe” przeanalizowano kwestie wpływające na decyzją o wyborze sposobu dochodzenia roszczenia, a także przedstawiono zagadnienia związane z założeniem konta użytkownika na portalu dostępowym e-sądu.

Fragment wykładu nr 1 pt. „Rola e-sądu w systemie postępowania cywilnego”:

Fragment wykładu nr 2 pt. „Czynności przedsądowe”:

Interoperacyjność Krajowego Rejestru Sądowego

W dniu 5 grudnia 2018 r. adwokat dr Łukasz Goździaszek wygłosił referat pt. „Interoperacyjność systemu teleinformatycznego służącego do prowadzenia Krajowego Rejestru Sądowego” na konferencji „Nowelizacja przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym – ocena nowych rozwiązań” (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Tematyka referatu nawiązuje do pojęcia interoperacyjności (zdefiniowanego w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) oraz do ostatnich zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. W myśl definicji prawnej interoperacyjności to zdolność różnych podmiotów i systemów teleinformatycznych do współdziałania na rzecz osiągnięcia wzajemnie korzystnych i uzgodnionych celów, z uwzględnieniem współdzielenia informacji i wiedzy przez wspierane przez nie procesy biznesowe realizowane za pomocą wymiany danych.