Niezamówione reklamy

Niezamówiona informacja handlowa to fachowa nazwa SPAMu. Poniżej kilka zagadnień z tego zakresu, w tym dokładne określenie, kiedy mamy do czynienia ze SPAMem i jakie sankcje grożą za jego rozsyłanie. Opracowanie przygotowano według stanu prawnego na dzień 5 stycznia 2015 r. Nie jest na bieżąco aktualizowane.

Kiedy informacja handlowa jest SPAMem?

Zgodnie z definicją ustawową, informacja handlowa to każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (2002 r.)

Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Co oczywiste, za niezamówioną informację handlową (SPAM) uważa się inne informacje handlowe niż zamówione, czyli te na które odbiorca nie wyraził zgody.

Podstawa prawna: art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (2002 r.)

Kiedy SPAM jest zakazany?

I. Zakaz. Przesyłanie SPAMu (niezamówionej informacji handlowej) jest zakazane jeśli zrealizowane są trzy przesłanki:

  • SPAM kierowany jest do oznaczonego odbiorcy,
  • będącego osobą fizyczną,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Podstawa prawna: art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (2002 r.)

Jaka kara grozi za SPAM?

I. Kara grzywny.  Kto rozsyła SPAM  podlega karze grzywny. Ściganie takiego wykroczenia następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Podstawa prawna: art. 24 ust. 1-2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (2002 r.)

II. Czyn nieuczciwej konkurencji. SPAMowanie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, z czym wiążą się dodatkowe negatywne konsekwencje.

Podstawa prawna: art. 10 ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (2002 r.)

Czy regulacja SPAMu ogranicza się do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną?

Nie, SPAM to szerszy problem prawny, m.in. regulowany jest również przepisami telekomunikacyjnymi. Mianowicie zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. Używanie takich środków dla celów marketingu bezpośredniego nie może odbywać się na koszt konsumenta.Kto nie wypełnia obowiązków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego podlega karze pieniężnej.

Podstawa prawna: art. 172 ust. 1 i art. 209 ust. 1 pkt 25  Prawa telekomunikacyjnego (2004 r.)