Wszystkie wpisy, których autorem jest Gozdziaszek Kancelaria Prawna

Informatyzacja KPC 2021

W książce „Prawo nowych technologii” (pod redakcją K. Flagi-Gieruszyńskiej i J. Gołaczyńskiego) zawarty jest rozdział „Informatyzacja postępowania cywilnego” autorstwa dr Ł. Goździaszka.

W kolejnych podrozdziałach poruszono takie kwestie jak:

  • przesłanki stosowania komunikacji elektronicznej i innych narzędzi informatycznych
  • elektroniczne utrwalanie przebiegu postępowania
  • elektroniczne wnoszenie pism procesowych
  • elektroniczne doręczenia
  • e-posiedzenia
  • elektroniczne postępowanie dowodowe i e-dowody
  • elektroniczne orzeczenie, uzasadnienie i klauzula wykonalności
  • elektroniczna egzekucja
  • szczególne e-postępowania (elektroniczne postępowanie upominawcze, postępowanie wieczystoksięgowe, postępowanie rejestrowe, e-licytacja komornicza)
  • informacje o sprawie (e-wokanda, portale informacyjne, komunikacja elektroniczna z sekretariatem wydziału sądowego).

Rozdział „Informatyzacja postępowania cywilnego” w kompleksowy i skondensowany sposób charakteryzuje rozwiązania informatyczne stosowane w procesie i postępowaniu nieprocesowym.

Prawne aspekty blogowania

W dniu 16 marca 2021 r. dr Łukasz Goździaszek poprowadził prelekcje pt. „Prawne aspekty blogowania” w ramach spotkania online, zorganizowanego przez Naukowe Koło Cywilistów działające przy Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr oraz Studenckie Koło Naukowe Blok Prawa Komputerowego LegalNet.

Tematyka wykładu bezpośrednio koresponduje z książką z 2014 r. pt. „Prawo blogosfery”, która ukazała się w wydawnictwie C.H.Beck.

W czasie prelekcji poruszono problematykę charakteru prawnego blogów, kwestię odpowiedzialności prawnej za linkowanie i zagadnienie pośredników internetowych.

Gamingowe prawa konsumentów

W ramach XVI Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych (organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa – ELSA Wrocław) dr Łukasz Goździaszek wygłosił w dniu 9 marca 2021 r. prelekcje pt. „Gamingowe prawa konsumentów”.

W czasie zajęć przedstawiono kluczowe zagadnienia prawne związane z rynkiem gier komputerowych, w tym rozróżnienie ochrony konsumentów w zależności od sposobu nabycia gry (online lub offline), roli regulaminów serwisów dystrybucji gier, kwestii wtórnego obrotu grami, interoperacyjności i kompatybilności treści cyfrowych, zgodności treści cyfrowych z umową oraz konsumenckiego prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

Wskazano także, że perspektywy dla ochrony konsumentów stwarzane przez nowe prawo, głównie dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych (Dz.Urz. UE L 136 z 22 maja 2019 r., s. 1-27).