eIDAS na tle prawa spółek

Ukazał się nowy artykuł naukowy adwokata dr Łukasza Goździaszka pt. „Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania na tle prawa spółek” (Przegląd Prawa Handlowego 2016, nr 9, s. 49-58). W publikacji dokonano analizy wpływu na prawo spółek unijnego rozporządzenia eIDAS oraz wchodzącej w życie z dniem 8.9.2016 r. nowelizacji prawa cywilnego. Oceniono również stan systemu prawa w przedmiotowym zakresie. W publikacji Ł. Goździaszek odnosi się przede wszystkim do problematyki zakładania społek drogą elektroniczną (nie tylko jednak spółek zawieranych w oparciu urzędowy wzorzec umowy spółki), ale też zawierania umów elektronicznych przez spółki i wykonywania online uprawnień korporacyjnych.

Polskie przepisy dostosowujące prawo krajowe do rozporządzenia eIDAS mają (niestety) jedynie redakcyjny charakter. Nie zmieniają merytorycznego sensu norm prawa spółek, lecz zastępują „bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem” pojęciem „kwalifikowanego podpisu elektronicznego”. Tymczasem stan zinformatyzowanego prawa spółek jest daleki od ideału. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że prawo spółek jest w wysokim stopniu zinformatyzowane. Można nawet zaryzykować tezę, że w żadnej innej dziedzinie nie dokonano tak szerokiej, ale jednocześnie efektywnej informatyzacji. Rozwiązania informatyczne dotyczące spółek są często stosowane w praktyce. Docenić zatem należy taki stan rzeczy.

Zinformatyzowanemu prawu spółek można jednak zarzucić brak spójności. W znacznej mierze jest to pochodna wielokrotnych nowelizacji. Informatyczne zmiany wprowadzano stopniowo i często w oderwaniu od siebie.