Komentarz do eIDAS

Pod koniec 2019 r. ukazała się w wydawnictwie C.H. Beck książka adw. dr Łukasza Goździaszka pt. „Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Komentarz”.

Książka jest komentarzem prawniczym do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z 23.7.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.Urz. UE L z 2014 r. Nr 257, s. 73), czyli aktu prawnego potocznie nazywanego eIDAS.

Celem komentowanego unijnego rozporządzenia jest osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w transgranicznej wymianie informacji drogą elektroniczną, tworząc prawne podstawy dla narzędzi informatycznych związanych z wirtualną tożsamością.