Archiwa tagu: Referat konferencyjny

Media internetowe jako prasa, radio i telewizja

W referacie „Media internetowe jako prasa, radio i telewizja” na konferencji naukowej „Prawo Mediów Społecznościowych” (22 V 2017, Wrocław) adwokat dr Łukasz Goździaszek poruszył problematykę nowych mediów w świetle prawa.

Kilkanaście lat temu pojęcie mediów było w zasadzie jednoznacznie utożsamiane z pojęciem prasy, radia i telewizji. W nieodległej przeszłość te tradycyjne media rozpoczęły prowadzenie działalność w Internecie – powstały e-gazety, a także radia i telewizje internetowe, w tym podcasty i VOD. Wciąż były to jednak tradycyjne media, choć były elektroniczne. Względem tradycyjnych mediów wyróżniała je jedynie postać elektroniczna. Pozostałe elementy (sposób formułowania wypowiedzi i kształtowania treści oraz obróbka redakcyjna) były takie same jak dawniej. Czasami były to media działające jedynie w Internecie, a czasami „obok” tradycyjnych środków przekazu informacji.

Aktualnie zaś mamy media społecznościowe, które w coraz większym stopniu pełnią podobną rolę jak tradycyjne media. Zwrócić należy uwagę, że w wyrażeniu „media społecznościowe” występuje słowo media. Ten wyraz nie jest tam przypadkowo. Nie tylko media społecznościowe mogą realizować podobne funkcję jak tradycyjne media, ale też w świetle prawa mogą być prasą, radiem lub telewizją (usługą medialną).

Działaności w mediach społecznościowych może zatem zostać zakwalifikowana jaka prasa, radio lub telewizja. Kluczowa będzie nie wola internauty, ale definicje legalne z prawa prasowego oraz ustawy o radiofonii i telewizji. Niestety, regulacje prawne nie są w tym zakresie jednoznaczne.

Automatyzacja e-sądu

W czasie konferencji naukowej „3. Forum Prawa Mediów Elektronicznych” adwokat dr Łukasz Goździaszek zaprezentował referat pt. „Perspektywy pełnego zautomatyzowania elektronicznego postępowania upominawczego” (3-5 IV 2017, Szczecin). Przewodnią tezę wystąpienia można wyrazić stwierdzeniem: wydawanie nakazów zapłaty w e-sąd powinno zostać zautomatyzowane. Jednak nie w odległej przyszłości, lecz w najbliższym czasie. Prawdopobnie jest to najlepsze, a może nawet jedyne skuteczne, remedium na problemy e-sądu związane z ogromną liczbą pozwów.

Nie są zasadne obawy o dehumanizacje orzekania. Po pierwsze, jest to przecież tylko wydawania nakazów zapłaty, a nie wyroków. Po drugie, nie chodzi o wdrażanie zaawansowanych postaci sztucznej inteligencji (przykładowo wykorzystującej machine learning), ale o zwykły schematyzm. Po trzecie, i to najważniejsze, paradoksalnie wydaje się, że automatyzacja może okazać się bliższa idealnego modelu prawa do sądu niż stan obecny, w którym wprawdzie orzeka człowiek, ale trzeba uwzględnić, że w warunkach masowości.

Z referatem powiązana jest pubilkacja w księdze konferencyjnej, o takim samym tytule jak referat (o samej publikacji niebawem w kolejnym wpisie).

Funkcjonowanie postępowania cywilnego

Podczas konferencji naukowej „Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004-2012 – koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów” (20 III 2017, Warszawa) adwokat dr Łukasz Goździaszek zaprezentował referat pt. „Prezentacja wyników badań dotyczących postępowań cywilnych”.

Referat poświęcony był badaniu praktyki funkcjonowania postępowania cywilnego w Polsce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na elektroniczne postępowanie upominawcze. Badano takie „parametry” postępowań jak:

  • czas,
  • koszty,
  • i skuteczność.

Dodatkowo zaakcentowano kwestię znacznego zróżnicowania postępowań sądowych i niepewności (trudności z dokładnym określeniem z góry przebiegu postępowania cywilnego, w tym czasu i kosztów).

Nagranie z całej konferencji dostępne pod linkiem: https://youtu.be/hj2SbQtw9Ow

E-sąd po 7 latach

Podczas konferencji naukowej „Informatyzacja sądownictwa w Polsce z perspektywy 5 lat” (25-26.10.2016 r., Wrocław) adwokat dr Łukasz Goździaszek zaprezentowała referat pt. „Elektroniczne postępowanie upominawcze z perspektyw 7 lat jego funkcjonowania”. Konferencja była organizowana przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Poniżej nagranie wystąpienia:

Elektroniczne postępowanie upominawcze było przewodnim tematem trzech referatów na konferencji. Świadczy to o ogromnej roli jakie odgrywa to postępowanie nie tylko w systemie prawa procesowego, ale też o jego znaczeniu dla problematyki informatyzacji sądownictwa. Standard prawno-informatyczny wykorzystany w elektronicznym postępowaniu   upominawczym okazał się efektywny. W znacznej części został powielony na potrzeby elektronicznego zakładania spółek przy wykorzystaniu urzędowego wzorca umowy spółki, jak też dokonania wielkiej informatycznej nowelizacji postępowania cywilnego mocą ustawy z 10.7.2015 r., która weszła w życie 8.9.2016 r.

Niezależną kwestią jest praktyka funkcjonowania elektronicznego postępowania upominawczego i nierzadkie przypadki wykorzystywania go w celach odbiegających od pierwotnie zamierzonych. Podnoszone nierzadko w mediach uwagi co do  e-sądu  (opierające się na indywidualnych przypadkach) często przysłaniało potrzebę rzeczowej analizy jego funkcjonowania. Jednocześnie, dokonywane przez 7 lat zmiany legislacyjne, koncentrowały się na dorażnym rozwiązywania bieżących problemów e-sądu, pomijając potrzebę analizy systemowej elektronicznego postępowania upomianawczego.