Wszystkie wpisy, których autorem jest Gozdziaszek Kancelaria Prawna

Zasady wyboru i wdrażania aplikacji i usług inteligentnych systemów transportowych

W ramach V Forum Prawa Mediów Elektronicznych w Opolu w dniu 8 kwietnia 2019 r. adw. dr Łukasz Goździaszek zaprezentował referat pt. „Zasady wyboru i wdrażania aplikacji i usług inteligentnych systemów transportowych”.

W prawie polskim przepisy dotyczące inteligentnych systemów transportowych („ITS”, ang. Intelligent Transport Systems) ulokowano w ustawie o drogach publicznych. W myśl art. 4 pkt 33 tej ustawy ITS to systemy wykorzystujące technologie informacyjne i komunikacyjne w obszarze transportu drogowego, obejmującym infrastrukturę, pojazdy i jego użytkowników, a także w obszarach zarządzania ruchem i zarządzania mobilnością, oraz do interfejsów z innymi rodzajami transportu. W zakresie ITS polskie prawo powtarza, w znacznym stopniu dosłownie, przepisy unijnej dyrektywy 2010/40 w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu. Zarówno w prawie unijnym, jak i polskim, statuowano 12 zasad wyboru i wdrażania aplikacji ITS i usług ITS, tj.

 1. zasadę skuteczności,
 2. zasadę opłacalności,
 3. zasadę proporcjonalności,
 4. zasadę wspierania ciągłości usług ITS,
 5. zasadę zapewnienia intereoperacyjności,
 6. zasadę wspierania zgodności wstecznej,
 7. zasadę poszanowania istniejącej infrastruktury krajowej i cech sieci drogowej,
 8. zasadę promowania równego dostępu,
 9. zasadę wspierania dojrzałości,
 10. zasadę zapewnienia jakości określenia czasu i położenia,
 11. zasadę ułatwienia intermodalności,
 12. zasadę poszanowania spójności.

Nagranie z pierwszego dnia konferencji (referat adw. dr Łukasza Goździaszka rozpoczyna się w szóstej godzinie nagrania):

Egzekucja po elektronicznym postępowaniu upominawczym

W dniu 15 marca 2019 r.  dr Łukasz Goździaszek wygłosił dwa wykłady akademickie w ramach przedmiotu „Elektroniczne postępowanie upominawcze” na studiach prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykład pt. „Postępowanie egzekucyjne w oparciu o elektroniczny nakaz zapłaty” dotyczył kluczowych zagadnień związanych z elektronicznymi tytułami egzekucyjnymi, w tym nadawaniem klauzuli wykonalności, wnioskiem o wszczęcie egzekucji i zawieszeniem postępowania egzekucyjnego. Natomiast w trakcie drugiego wykładu pt. „Perspektywy elektronicznego postępowania upominawczego” ukazano nieodległą przyszłość elektronicznego postępowania upominawczego, czyniąc rozważania na trzech płaszczyznach: rozwoju technologicznego, zmian prawnych związanych z informatyzacja całego postępowania, a także planowanych zmian (związanych z projektem nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, nad którym pracę sejmowe rozpoczęto 8 stycznia 2019 r.).

Fragment wykładu pt. „Postępowanie egzekucyjne w oparciu o elektroniczny nakaz zapłat”:

Fragment wykładu pt. „Perspektywy elektronicznego postępowania upominawczego”:

Elektryczne hulajnogi

W System Informacji Prawnej „Legalis” ukazała się analiza praktyczna autorstwa adwokata dr Łukasza Goździaszka pt. „Elektryczna hulajnoga a obowiązujące prawo”. Opracowanie to nawiązuje do jego dawnego artykułu naukowego pt.„Elektroniczne deskorolki i podobne urządzenia” („Edukacja Prawnicza 2015, nr 2015, s. 9-14). Sytuacja prawna związana z poruszaniem się na hulajnogach jest taka sama jak w przypadku deskorolek. W obu przypadkach osoby korzystające z takich urządzeń mają prawa i obowiązki pieszych. Dotyczy to zarówna tradycyjnej postaci tych urządzeń, jak też ich elektronicznych wersji.

Ochrona pozwanego i przekazanie sprawy z e-sądu

Kolejne dwa wykłady z przedmiotu „Elektroniczne postępowanie upominawcze”, zatytułowane „Środki ochrony prawnej przysługujące pozwanemu” oraz „Przekazanie sprawy z elektronicznego postępowanie upominawczego do tradycyjnego postępowania i dalsze rozpoznanie sprawy”, adwokat dr Łukasz Goździaszek wygłosił w dniu 8 marca 2019 na studiach prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Fragment wykładu pt. „Środki ochrony prawnej przysługujące pozwanemu”:

Fragment wykładu pt. „Przekazanie sprawy z elektronicznego postępowanie upominawczego do tradycyjnego postępowania i dalsze rozpoznanie sprawy”:

Pozew i nakaz w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Wykłady pt. „Tworzenie pozwu i innych pism procesowych” oraz „Czynności sądu, referendarza i przewodniczącego” zostały przeprowadzone w dniu 1 marca 2019 przez adwokata dr Łukasza Goździaszka na studiach prawniczych (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) na przedmiocie „Elektroniczne postępowanie upominawcze”.

Fragment wykładu pt. „Tworzenie pozwu i innych pism procesowych”:

Fragment wykładu pt. „Czynności przedsądowe”: