Archiwum kategorii: Media elektroniczne

Swoboda wypowiedzi w Internecie

Ukazała się nowa książka adwokata dr Łukasza Goździaszka pt. „Cywilnoprawne granice swobody wypowiedzi w Internecie”. Monografia koncentruje się wokół problematyki naruszenia dóbr osobistych poprzez wypowiedzi internetowe. W książce ukazano aktualne problemy prawne związane z wolnością słowa w przestrzeni wirtualnej oraz zaprezentowano orzecznictwo sądów w przedstawionym w zakresie. Szczegółowy spis treści książki dostępny na stronie wydawnictwa (kliknij tutaj).

Prawo do bycia zapomnianym

Prawo do usunięcia swojego nazwiska z wyszukiwarki Google zastało przesądzone wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 13.05.2014 r. w sprawie C-131/12. Człowiek, który wniósł sprawę do sądu, chciał, aby Google „zapomniało” o nim. Paradoksalnie, wskutek wydania tego wyroku stał się sławny i w Google jest go więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak dzięki niemu teraz każdy może wystąpić do Google z żądaniem uśnięcia jego danych osobowych z wyszukiwarki. W najnowszym numerze Europejskiego Przeglądu Sądowego (nr 2 z 2015 r., s. 41-48) można znaleźć glosę adwokata dr Łukasza Goździaszka do wspomnianego wyroku.

Choć faktycznie wskutek wydania tego orzeczenia narodziło się „prawo do bycia zapomnianym”, to skorzystanie z tego prawa może naruszać prawa osób postronnych. Fundamentalny problem tkwi w okoliczności, że to operator wyszukiwarki (czyli komercyjna firma) ma oceniać czy dane powinny zostać usunięte. „Prawo do bycia zapomnianym”, o którym mowa w orzeczeniu, dotyczy wyłącznie wyników wyszukiwania. Strona, do której odsyłają wyniki wyszukiwania, nie jest objęta tym orzeczeniem.

Likwidacja tożsamości na portalu społecznościowym

W dniu 21.11.2014 adwokat dr Łukasz Goździaszek wygłosił referat pt. „Likwidacja tożsamości na portalu społecznościowym” na konferencji naukowej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Non omnis moriar. Prawne zagadnienia pochówku, dóbr osobistych zmarłego, wybrane zagadnienia dziedziczenia oraz swoboda działalności funeralnej”. Referat ogniskował się wokół prawnych problemów funkcjonowania profilu na portalu społecznościowym.

Blogi firmowe

W dniu 9.10.2014 adwokat dr Łukasz Goździaszek wygłosił referat „Blogi firmowe – prawne aspekty zamieszczania informacji na stronie internetowe” na Konferencji EOIF GigaCon – Elektroniczny Obieg informacji w Firmie (Wrocław). Wykład poruszał problematykę wymogów prawnych jakie wiążą się z założeniem i prowadzeniem firmowego bloga, w tym wchodzących w grę ewentualnych kwestii rejestracyjnych i sprawozdawczych.

blogifirmowe