Archiwum kategorii: Technologia

Dane osobowe w IT

W dniu 14 grudnia 2017 r. adwokat dr Łukasz Goździaszek wygłosił wykład „Zarządzanie danymi osobowymi w kontekście zawierania i realizacji umów IT” w ramach warsztatów „Prawne aspekty umów i rozwiązań IT w organizacji” organizowanych przez dziennik „Rzeczpospolita”. W czasie referatu przedstawiono głównie problematykę zakresu pojęcia danych osobowych oraz zagadnienia związane z formą czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Nagroda rektorska 2015

Adwokat dr Łukasz Goździaszek otrzymał nagrodę rektorską za osiągnięcia naukowe w 2015 r.  Z najważniejszych osiągnięć za tamtem rok (nie mijający obecnie, lecz ubiegły) wskazać należy stworzenie kilku publikacji naukowych. Przede wszystkim jest to monografia pt. „Cywilnoprawne granice swobody wypowiedzi w Internecie”, stanowiąca rozwinięcie książki z 2014 r. pt. „Prawo blogosfery”.

Z publikacjami tymi, jako związanymi z mediami internetowymi, korespondują również artykuły pt. „Likwidacja tożsamości na portalu społecznościowym” oraz „Prawo do bycia zapomnianym w wyszukiwarce internetowej – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.05.2014 r. w sprawie C-131/12 Google Spain SL i Google Inc. przeciwko Agencia de Protección de Datos (AEPD) i Mario Costeja González”. W 2015 r. ukazały się również artykuły naukowe z zakresu informatyzacji sądownictwa pt. „Elektroniczne postępowanie upominawcze w świetle konstytucyjnych zasad wymiaru sprawiedliwości” oraz „Perspektywy wykorzystania sztucznej inteligencji w postępowaniu sądowym”. Z kolei informatyzacji prawa spółek dotyczył artykuł pt. „Komunikacja elektroniczna przy zakładaniu spółki handlowej na podstawie wzorca umowy”. Bezpośrednio z elektronicznym obrotem prawnym związany jest artykuł pt. „Monety cyfrowe w prawodawstwie unijnym”.

Z obszaru europejskiego prawa procesowego opublikowany został komentarz do rozporządzenia Bruksela Ia (Bruksela I bis – komentarz pt. „Jurysdykcja, uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012. Komentarz”), w którym Ł. Goździaszek skomentował art. 45-57, 61, 74 i 75 tego aktu prawnego. Natomiast w kontekście dronów ukazał się pierwszy i jak dotąd wciąż jedyny artykuł naukowy kompleksowo przedstawiający najistotniejsze kwestie dotyczące bezzałogowych statków powietrznych (artykuł naukowy pt: „Drony w prawie polskim”).

Szczegółowe informacje o publikacjach zamieszczone są w zakładce „Publikacje naukowe”.

Geolokalizacja i smartfony

W nowej publikacji naukowej pt. „Geolokalizacja za pomocą urządzeń mobilnych w świetle ochrony danych osobowych”, stanowiącej rozdział w książce „Wybrane dobre praktyki w zakresie usług elektronicznych” (pod redakcją J. Gołaczyńskiego), adwokat dr Łukasz Goździaszek przedstawia kwestię geolokalizacji w kontekście przetwarzania danych osobowych. Artykuł zawiera siedem podrozdziałów: „Funkcjonalności urządzeń mobilnych”, „Cele i metody ustalania lokalizacji”, „Pozorność zgody”, „Prawny chaos informacyjny”, „Rola prawa bezwzględnie obowiązującego”, „Ekwiwalentność świadczeń”, „Nierównowaga ekonomiczna i informacyjna”, a nadto wykaz dobrych praktyki (z punktu widzenia użytkownika) związanych z geolokalizacją komercyjną i publiczną.

Obecnie powszechnie używanym nadajnikiem służącym do geolokalizacja są smartfony. Najczęściej udostępnianie danych o swoim położeniu przynosi wymierne korzyści, ponieważ użytkownik przekazując komercyjnej firmie swoje dane geolokalizacyjne, jednocześnie otrzymuje przydatne informacje, w tym zbiorcze dane geolokalizacyjne o innych osobach (informacje gromadzone w ramach crowdsourcingu). Przykładowo dane o natężeniu ruchu komunikacyjnego w danym momencie (co też wiąże się z podpowiedziami co do wyboru optymalnej trasy), czy też ostatnio dane o cyklach natężenia ruchu w sklepach, restauracjach i innych miejscach publicznych.

Najczęściej użytkownik smartfona wyraża zgodę na przetwarzanie danych geolokalizacyjnych przy pierwszym uruchomieniu aplikacji lub po dokonaniu aktualizacji apki. Nierzadko dostrzec można przymusowy charakter udzielenia zgody z uwagi na brak alternatywy. Użytkownik jest faktycznie zmuszony okolicznościami do zawiązania stosunku prawnego, ponieważ w przeciwnym przypadku stałby się cyfrowo wykluczonym. Choć kategoria osób wykluczonych cyfrowo pierwotnie wiązana była głównie z brakiem umiejętności komputerowych, to obecnie w coraz większym stopniu powinna obejmować problematykę dostępu do portali internetowych i aplikacji mobilnych.

 

Uniwersytet Wrocławski 2016/2017

W roku akademickim 2016/2017 adwokat dr Łukasz Goździaszek prowadzi na Uniwersytecie Wrocławskim, jako adiunkt w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, szereg zajęć łącznie dla ponad tysiąca studentów związanych z prawnymi aspektami sieci internetowej i nowoczesnych technologii.

Na studiach prawniczych:

  • Prawo Internetu i Technologii (wykłady i ćwiczenia dla IV roku)
  • Prawo blogosfery (wykłady dla III roku i konwersatoria dla V roku)
  • Obsługa prawniczych baz danych (ćwiczenia-laboratoria komputerowe dla I roku)
  • Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych (wykład dla IV roku)
  • Elektroniczne postępowanie upominawcze (konwersatorium dla V roku)

Na studiach administracyjnych:

  • Techniki informacji i komunikacji (ćwiczenia-laboratoria komputerowe dla I roku)
  • Prawo Internetu i Technologii  (konwersatorium dla I roku II stopnia)
  • Prawo blogosfery (konwersatorium dla III roku I stopnia)

Do dwóch spośród powyższych przedmiotów – „Prawo Internetu i Technologii” oraz „Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych” – przygotowano specjalne materiały w postaci krótkich nagrań video.

Wprowadzenie otwierające playlistę „Prawo Internetu i Technologii”:

Wprowadzenie otwierające playlistę „Dane osobowe”:

W założeniu nagrania mają poprzedzać każdy z kolejnych wykładów i wstępnie prezentować jedno z omawianych zagadnień. Nagrania zostały zamieszczone na YouTubie i pogrupowane w dwie playlisty. Są ogólnodostępne i powinny się wyświetlić po kliknięciu w powyższe wprowadzenia do playlist.

Beacony w świetle Internetu Rzeczy

Na konferencji „Internet rzeczy (IoT) – drzemiący potencjał technologii” adwokat dr Łukasz Goździaszek zaprezentował referat pt. „Beacony” (Warszawa, 22.9.2016). Beacony to pierwszy konkretny przejaw Internetu Rzeczy. Technologia beaconów jest tania (niskokosztowa). Ważny i ceny jest pomysł na ich wykorzystanie, zaś sama infrastruktura techniczna to koszt marginalny w budżetach biznesowych. Jest to też technologia bardzo prosta, co też bezpośrednio przekłada się na koszty. Co istotne, jest to technologia już stosowana. Dzięki temu można zobaczyć jak mniej więcej funkcjonować będzie Internet Rzeczy.

Beacony to nadajniki, dzięki którym telefony komórkowe (lub inne urządzenia komputerowe) zyskują nowe funkcjonalności. Emitują jedynie pusty sygnał – nie zawiera on żadnej treści merytorycznej. To jedynie komenda dla telefonu. Jak działają beacony? Odpowiedź na to pytania sprowadza się głównie do kwestii ich zasięgu. Z tego względu beacony można postrzegać jako mikronawigację, w szczególności wewnątrz budynków, gdzie tradycyjne rozwiązania nawigacyjne nie działają, albo są zbyt mało precyzyjne z powodu zakłóceń powodowanych przez budynek.

Podsumowując, technologia beaconów jest tania, prosta i sprawdzona. Zatem wydawałoby się, że jest skazana na sukces, ktory jednak, póki co, nie nadchodzi. Może potrzebny jest większy przełom w Internecie Rzeczy, jak przykładowo autonomiczny samochód. Może wystarczy jednak inne podejście do beaconów – przede wszystkim nie  należy wiązać beaconów z działalnością typowo reklamową. Nierzadko zaś obecnie ten aspekt odgrywa wiodącą rolę przy wdrażaniu nowych rozwiązań bazujących na beaconach.