Wykonywanie orzeczeń sądów zagranicznych

Adwokat dr Łukasz Goździaszek wygłosił referat pt. „Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonymi” na Ogólnopolskiej konferencji „Egzekucja sądowa w Polsce w świetle przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego” (23.10.2015, Wrocław). Problematyka wykonywania orzeczeń obcych sądów na terytorium Polski, jak też egzekucja roszczeń z polskich wyroków zagranicą, staje się coraz istotniejszym problemem wskutek  postępującego rozwoju handlu zagranicznego, ale również mobilności ludzi (choćby kwestia stałej emigracji z Polski). W przypadku państw członkowskich Unii Europejskiej miarodajne jest w tym zakresie prawo unijne, w szczególność tzw. rozporządzenie 1215/2012 (tzw. rozporządzenie Bruksela I bis, zwane też rozporządzeniem Bruksela Ia). W innych sytuacja trzeba opierać się na umowach międzynarodowych (m.in. tzw. Nowa Konwencja z Lugano) lub wyłącznie, jeśli nie znajdują zastosowania regulacje międzynarodowe, krajowe przepisy – w przypadku Polski jest to Część Czwarta Kodeksu postępowania cywilnego. W referacie rozważania zawężono do relacji z osobami i podmiotami pochodzącymi z państw Unii Europejskiej, Norwegii, Ukrainy, Japonii i Stanów Zjednoczonych Ameryki.